Köpa adresser till samfälligheter

Köp adresser till samfällighetsföreningar och medlemmar i samfälligheten

Köp adresser till samfälligheter med information om personerna i styrelsen och alternativt med samfällighetens alla medlemmar. När man väljer at beställa ut alla medlemmar i samfälligheten så levererar vi även med eventuella andelstal och fastighetsbeteckningar så att listan går att använda som delägarförteckning och debiteringslängd.

Adresserna till samfällighetsföreningarna uppdateras av Lantmäteriet och vi beställer ut de allra senaste uppdateringarna när ni gör en beställning. Leveranstiden av adresser till samfällighetsföreningar är 3 vardagar. Vi sköter om ansökan om att få köpa ut adresserna från Lantmäteriet och konverterar leveransen till Excelfiler.

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adresser till samfälligheter som ska användas för till exempel reklamutskick eller utdebitering av medlemsavgifter. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående att köpa adresser till samfälligheter

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående att köpa adresser till samfälligheter. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Köpa adresser till samfälligheter

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening är en förutsättning för en effektiv och rättssäker skötsel av gemensamma anläggningar som till exempel vägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönytor och lekplatser, garage och parkeringsplatser, energianläggningar, båtbryggor och badplatser, trapphus och hissar.

En samfällighetsförening är en demokratisk organisation med godkända stadgar där varje delägare har rätt att påverka. Verksamheten styrs av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (nytt fönster). Fattade beslut gäller även om inte alla är överens. Besluten kan överklagas till mark- och miljödomstolen. 

Den som äger en fastighet som har en andel i marksamfälligheten eller gemensamhetsanläggningen är medlem i samfällighetsföreningen. Fastighetsägaren är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten. Vilka fastigheter som har andel i en samfällighet framgår av Fastighetsregistret.

Lantmäterimyndigheten är sammanträdesledare för att bilda samfällighetsförening. Det betyder att lantmäterimyndigheten utreder vilka som ska ha del i samfällighetsföreningen och kallar till sammanträde. På mötet för lantmäterimyndigheten protokoll och medlemmarna väljer styrelse och antar stadgar. Efter sammanträdet ansöker lantmäterimyndigheten om registrering av föreningen i samfällighetsföreningsregistret.

En samfällighetsförening kan inte bildas vid ett sammanträde som delägarna håller på egen hand om det inte handlar om en övergång från vissa äldre förvaltningsformer.

Lantmäterimyndigheten har i vissa fall skyldighet att bilda samfällighetsförening även utan ansökan från delägare vilket då sker i samband med skapandet av förvaltningsobjektet.

En samfällighet kan förvaltas genom bildning av en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning. En samfällighetsförening är en juridisk person som tilldelas ett organisationsnummer vid registreringen hos Lantmäteriet.

Förvaltning av samfälligheter

En samfällighet kan förvaltas på två sätt:

  • Av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning), eller
  • Direkt av delägarna (delägarförvaltning)

Några andra typer av förvaltningsformer är inte tillåtna. Det går alltså inte att låta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ta hand om förvaltningen. 

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer och det är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen.

Delägarförvaltning innebär att delägarna förvaltar samfälligheten direkt, dvs utan att använda någon särskild organisation. Delägarna måste vara överens i alla frågor, en majoritet kan inte köra över en minoritet. Om delägarna inte är överens i en fråga är den enda utvägen att begära ett delägarsammanträde med hjälp av Lantmäteriet.

Medlemmar

Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som köper en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen. Det är ägarna av deltagande fastigheter som är ansvariga för drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Förvaltningen ska endast avse det som finns med i anläggningsbeslutet, till exempel en parkeringsplats. Adresser till medlemmarna i en samfällighetsförening går att beställa på denna sida: Delägarförteckning

Objekt

Exempel på objekt en samfällighetsförening kan förvalta är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband, trapphus och hissar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Adresser till samfällighetsföreningar går att beställa på denna sida: Samfälligheter