Förteckning över fastigheter

Beställ förteckning över fastigheter

Förteckning över fastigheter – Beställ en förteckning över fastigheter i valfria geografiska områden med information om fastighetstyper, arealer och namn, adress, postnummer med ort till fastighetsägarna. Urvalet kan filtreras till att enbart omfatta specifika fastighetstyper så som till exempel:

 • 220 Småhusenhet, bebyggd
 • 320 Hyreshusenhet, bostäder
 • 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
 • 122 Lantbruksenhet

Även fastighetsägarna går att filtrera utifrån vilken typ av ägare man vill nå ut till:

 • 00 Fysisk person
 • 31 Handelsbolag/komanditbolag
 • 49 Aktiebolag
 • 63 Trossamfund
 • 81 Statliga enheter
 • 82 Primärkommun

För att ytterligare förfina urvalet av fastigheter så kan man titta på strandavstånd, vattenförsörjning, avlopp, taxeringsvärde, hektar, skog.

Läs mer om alla möjligheter att beställa ut förteckningar över fastigheter här: Fastighetsregistret

 

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående förteckning över fastigheter

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående Förteckning över fastigheter. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Förteckning över fastigheter

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad.

Registrets innehåll 

Lantmäteriet sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, men får god hjälp från andra med att hålla registret aktuellt. Kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information. Om du är privatperson och vill veta vem som äger en viss fastighet är du välkommen att Fastighetsupplysningen

Produkter inom Fastighetsregistret kan du läsa mer om och beställa på sidan Fastighetsregistret.

Registrets innehåll 

Fastighetsregistret innehåller information om alla fastigheter i Sverige. Här kan du läsa mer om den informationen.

Vad kan uppgifterna hjälpa mig med?

 • Adresser
 • Byggnader
 • Fastigheter
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Inteckningar
 • Lagfarter
 • Planer och bestämmelser
 • Rättigheter
 • Samfälligheter
 • Samfällighetsföreningar
 • Taxering
 • Tomträtter
 • Övrig inskrivningsinformation
 • Vad kan uppgifterna hjälpa mig med?

Informationen från fastighetsregistret kan exempelvis ge svar på vem som äger en viss fastighet, vilket taxeringsvärde fastigheten har eller om det finns särskilda rättigheter knutna till fastigheten. Har du behov av information ur fastighetsregistret? Läs mer på Fastighetsregistret..

Adresser

I fastighetsregistret finns aktuell information om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress definieras enligt svensk standard bland annat som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning. 

Vanliga användningsområden

Adresser från fastighetsregistret används inom många områden, bland annat inom folkbokföringen samt för att lokalisera byggnader, fastigheter och verksamheter i geografiska informationssystem, GIS. Du kan även använda adresserna för att söka i andra register.

Exempel på användningsområden är:

 • transportplanering
 • fordonsnavigering
 • marknadsföring.
 • Aktualitet och kvalitet

Adressdelen i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om ny eller ändrad adress. Adressuppgifter finns för samtliga kommuner i Sverige. På vissa håll kan adressuppgifter saknas, till exempel i glesbygd och fjällområden. 

Innehåll

I listan här nedanför kan du se ett urval av den adressinformation som finns i fastighetsregistret.

 • Adressområde – kan vara gatuadressområde, byadressområde eller metertalsadressområde.
 • Adressplats – beteckning på enskild adress inom adressområdet, normalt ett nummer.
 • Adressplatstyp – nummer, nummer med littera eller avståndsbaserade adressplatser.
 • Gårdsadressområde – namn på gård eller mindre bebyggelsegrupp.
 • Kommundel – namn på den del av kommunen där adressplatsen ligger.
 • Koordinater och koordinatläge – anger läget för adressen med N- och E-koordinater, samt om koordinatläget avser byggnad, ingång, infart eller tomtplats.
 • Postnummer – posten kompletterar adressen med postnummer och postort.
 • Postort – posten kompletterar adressen med postnummer och postort. 

Byggnader

I fastighetsregistret finns aktuell information om byggnader, till exempel:

 • bostadsbyggnader
 • byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av någon betydelse
 • byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål
 • byggnader för allmän förvaltning.

Dessutom finns uppgifter om ekonomibyggnader för lantbruk och komplementbyggnader, till exempel förråd, uthus och garage.

Vanliga användningsområden

Byggnadsinformationen har en bred användning inom statlig, kommunal och privat verksamhet där man behöver uppgifter om enskilda byggnader. I statens verksamhet finns den största användningen inom fastighetstaxeringen, bostadsstatistiken och miljöområdet.

Aktualitet och kvalitet

Kommunen är den myndighet som ansvarar för byggnadsregistreringen och för att uppgifterna är korrekta. Informationen uppdateras dagligen. Ajourhållningstiden varierar för de olika kommunerna.

Byggnadsdelen omfattar byggnader i alla 290 kommuner och innehåller cirka sju miljoner byggnader.

Innehåll

I listan här nedanför kan du se ett urval av den byggnadsinformation som finns i fastighetsregistrets byggnadsdel.

 • Bostadsarea – boyta (boarea enligt svensk standard). Uppgiften finns för småhus och flerfamiljshus (hyreshus).
 • Byggnad på ofri grund – byggnaden ingår inte i någon fastighet, d.v.s. byggnaden är lös egendom. Vid taxeringen bildar byggnaden och fastigheten olika taxeringsenheter. Uppgift om ägaren till byggnaden finns i taxeringsregistret. 
 • Byggnadsstatus – gällande eller planerad.
 • Byggnadsår – normalt lika med byggnadens nybyggnadsår, d.v.s. det år byggnaden uppfördes.
 • Byggnadsändamål – anger för vilket ändamål byggnaden används, till exempel bostad, verksamhet, samhällsfunktion, industri, ekonomibyggnad, komplementbyggnad, övrig byggnad.


Detaljerat ändamål – anger byggnadens funktion för:

 • bostad – småhus (friliggande, kedjehus, radhus, småhus med flera lägenheter), flerfamiljshus
 • samhällsfunktion (badhus, brandstation, hälsocentral, sjukhus, skola med flera)
 • industri (kemisk industri, livsmedels-, textil, trävaruindustri med flera).
 • Husnummer – utgörs av fastighetsbeteckning kompletterat med ett nummer.
 • Läge – byggnadens läge med koordinater för punkt eller yta.
 • Tillbyggnadsår – det år byggnaden har byggts om eller till.


Fastigheter

I fastighetsregistret finns aktuell information om fastigheter, bland annat:

 • fastighetsindelning, både gällande och historisk
 • fastighetsrättsliga åtgärder, till exempel avstyckningar
 • nuvarande och tidigare fastighetsbeteckning
 • centralpunktskoordinat
 • läns- och kommuntillhörighet
 • fastighetens areal.

Informationen kan kopplas till vårt digitala förrättningsarkiv, som bland annat ger dig möjlighet att se den fullständiga informationen om en viss fastighet, till exempel kartor, beskrivningar och protokoll från lantmäteriförrättningar.


Aktualitet och uppdatering

Fastighetsregistret ajourhålls av lantmäterimyndigheterna. Förutom den statliga myndigheten Lantmäteriet finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter som ansvarar för fastighetsbildning. Fastighetsregistret uppdateras omgående efter att ett beslut om fastighetsbildning tagits.

Innehåll

I listan här nedanför kan du se ett urval av den fastighetsinformation som finns i fastighetsregistret. 

 • Ajourförande lantmäterimyndighet – visar vilken lantmäterimyndighet som svarar för registerinnehållet för fastigheten.
 • Andel i samfällighet/gemensamhetsanläggning – visar fastighetens andel i mark eller anläggning som ägs tillsammans med andra fastigheter. Fastigheten kan ha del i flera samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
 • Areal – anger fastighetens storlek i kvadratmeter. Uppdelning sker på landareal och vattenareal, där vattenarealen vanligen inte redovisas.
 • För äldre fastigheter kan arealuppgiften avvika från faktisk areal. Uppmätt areal i kartan kan avvika från angiven areal i fastighetsregistret.
 • Delägande fastigheter – visar vilka fastigheter som har andel i en samfällighet eller gemensamhetsanläggning. Ibland framgår även förvaltningsform.
 • Distrikt – en geografisk indelning av Sverige som utgörs av 2523 områden. Indelningen utgår från den territoriella församlingsindelning som fanns den 31 december 1999 inför Svenska kyrkans frigörande från staten vid årsskiftet 1999/2000.
 • Distriktsindelningen gäller från den 1 januari 2016.
 • Fastighetsbeteckning – visar gällande fastighetsnamn i registret som består av kommunnamn(kommunkod), trakt, block och enhet. Exempel: Gävle Österhamn 1:18.
 • Fastighetsrättsliga åtgärder – lantmäteriförrättningar som har berört fastigheten och fastighetsindelningen, vanligen avstyckningar eller fastighetsregleringar.
 • Fiskeområde – redovisas om fastigheten har fristående fiske, dvs när ägandet av fisket skiljer sig från ägandet till vattnet. Beteckning för fiske anges med kommunnamn, trakt, f:enhet.
 • Koordinater – fastighetens läge representeras av koordinater ungefär mitt på fastigheten. Koordinaterna redovisas i Sweref 99 och eventuella lokala system.
 • Består fastigheten av flera områden/skiften redovisas koordinater för varje område. Hänvisning till kartblad.
 • Skattetal – var tidigare ett mått på hur mycket varje delägare i byn kunde betala i grundskatt, vanligaste måttet är mantal.
 • Idag har skattetalet endast betydelse för delaktighet i samfälld och oskiftad mark inom den egna ursprungliga byn. Innan skattetalet kan omvandlas till procent måste det sättas i relation till byns totala skattetal.
 • Tidigare fastighetsbeteckning – visar fastighetens namn före fastighetsdatareformens genomförande 1976-1995 och eventuellt ännu äldre beteckningar. Innehåller även datum och akthänvisning till beslutet.
 • Ursprung – visar till vilken/vilka fastigheter fastigheten tidigare tillhört (stamfastighet).
 • Ändamål – beskriver vad samfällighet eller gemensamhetsanläggning ska användas till till exempel väg, sandtag eller dike.


Gemensamhetsanläggningar

I fastighetsregistret finns aktuell information om gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är till nytta för flera fastigheter, till exempel:

 • väg
 • vatten- och avloppsanläggning
 • grönyta
 • lekplats
 • garage eller parkeringsplats
 • energianläggning
 • gemensam båthamn
 • badplats
 • trapphus och hiss.

Gemensamhetsanläggningen sköts antingen i en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning. Gemensamhetsanläggningar och förändringar i anläggningarna registreras i samband med lantmäteriförrättningar. Gemensamhetsanläggningar som är bildade före 1974 kan saknas i registret.

Innehåll

Kommunnamn, trakt, ga:enhetsnummer – en gemensamhetsanläggning benämns kommunnamn trakt ga:enhetsnummer, exempelvis Gävle Brottby ga:4. Lokalisering av gemensamhetsanläggningen sker genom hänvisning till kartblad. I registret framgår även ändamål.

Gemensamhetsanläggningens delägande fastigheter och dess andel anges tillsammans med aktbeteckning till beslutshandlingar där det framgår vad gemensamhetsanläggningen omfattar.

Lagfarter

I fastighetsregistret finns aktuell information om lagfarter.

När en fastighet byter ägare registreras bytet i fastighetsregistret. Registreringen kallas lagfart och den nya ägaren blir lagfaren ägare till fastigheten med eventuella byggnader.


I lagfarten finns uppgifter om en fastighets ägarförhållanden, till exempel:

 • vem som äger fastigheten
 • storlek på andel av fastigheten som ägs
 • hur förvärvet gått till, till exempel genom gåva, arv eller köp
 • köpeskilling om förvärvet skett genom köp
 • om fastigheten är upplåten med tomträtt.

Vanliga användningsområden

Lagfartsinformationen används bland annat:

 • av banker som underlag för kreditgivning
 • av mäklare vid fastighetsförsäljning
 • för att styrka att det är rätt ägare vid köp/försäljning av skog, mark och byggnader
 • för offentliggörande av ägarförändringar
 • för att säkerställa att rätt personer underrättas vid fastighetsbildningsärenden
 • för att säkerställa att rätt personer debiteras avgifter som uppkommer i anslutning till fastigheten (till exempel vägavgifter och renhållning).

Aktualitet och uppdatering

Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter om cirka 3,2 miljoner fastigheter. Informationen uppdateras dagligen varje vardag under hela året.

Innehåll

I listan här nedanför kan du se ett urval av den lagfartsinformation som finns i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Vill du ha mer detaljerad information om format med mera? Läs under geodataprodukter.

 • Andel – storleken på ägarens andel i fastigheten.
 • Fångesdag – datum som fastigheten förvärvades.
 • Fångestyp – exempelvis köp, gåva, byte eller arv.
 • Inskrivningsdag – det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl. 12.00 till kl. 12.00 nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag.
 • Köpeskilling – det belopp eller vederlag som erlagts för att bli ägare. Anges inte när det är förvärv genom gåva, arv eller bodelning.
 • Ägaruppgifter – ägarens namn samt person-, organisations- eller annat ID-nummer.
Beställ ut er förteckning över fastigheter här: Fastighetsregistret.