Köpa adresser till vårdnadshavare

Köp adresser till vårdnadshavare med färdiga etiketter.

Köpa adresser till vårdnadshavare gör ni enklast genom att använda Adressleverantören som ombud. Då får man hjälp med de tillstånd som krävs för att köpa ut adresser till vårdnadshavare och barnfamiljer. Adresser till vårdnadshavare levereras i Excel med information om vårdnadshavarnas folkbokföringsadress i de fall barnet är under 16 år. Från det att barnet fyllt 16 år så kommer adresserna att innehålla barnets namn istället för vårdnadshavarens.

Läs mer här om alla möjligheter att köpa adresser till vårdnadshavare. Folkbokföringsregistret

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adresser till vårdnadshavare som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående att köpa adresser till vårdnadshavare

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående köpa adresser till vårdnadshavare. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Köpa adresser till vårdnadshavare

Vem är vårdnadshavare?

Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (det vill säga är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan antingen vara en eller båda föräldrarna eller en person utsedd av domstol eller genom annan procedur, beroende på jurisdiktionen ifråga. Vårdnadshavaren är normalt också förmyndare för barnet. En äldre synonym till vårdnadshavare är målsman. 

Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet uppnår myndighetsålder. Historiskt och i en del länder blir man myndig främst genom andra kriterier, såsom att man ingått äktenskap eller klarar att försörja sig. 

Då modern är gift när barnet föds får i Sverige båda makarna automatiskt gemensam vårdnad om barnet, detta tack vare lagen om faderskapspresumtion som tydligen bara fungerar om man är gifta och inte för ogifta par. Faderskapspresumtion kan även tilldela en ny man faderskap om modern blir änka under graviditet och gifter om sig innan födseln.

För ogifta föräldrar blir modern alltid tilldelad ensam vårdnadshavare vid födsel, oavsett om det finns faderskapsbekräftelse. Vill ogifta par få gemensam vårdnad över barnet så måste detta ansökas om till Skatteverket tillsammans och då endast om modern samtycker skriftligt, annars måste den andra föräldern väcka talan i domstol via stämningsansökan. Gifter sig föräldrarna efter barnets födelse kan de automatiskt få gemensam vårdnad om barnet. Ogifta föräldrar kan i Sverige, i samband med att faderskapet fastställs hos socialnämnden, anmäla att de önskar gemensam vårdnad om barnet. Svenska medborgare kan även anmäla gemensam vårdnad till folkbokföringsmyndigheten.

Vid en eventuell senare skilsmässa består i Sverige den gemensamma vårdnaden. Det innebär att föräldrarna ska fortsätta att tillsammans bestämma om viktiga frågor som rör barnet, men det behöver inte innebära att barnet ska bo lika mycket hos vardera föräldern.

Om en av föräldrarna begär att vårdnaden ska utövas av en av föräldrarna ensam ska i Sverige tingsrätten fatta ett beslut i frågan, utifrån vad som bedöms vara bäst för barnet. Tingsrätten kan begära att en vårdnadsutredning ska genomföras av socialtjänsten innan den fattar ett slutligt beslut. I avvaktan på ett sådant beslut kan tingsrätten fatta ett tidsbegränsat beslut (interimistiskt beslut), som gäller till dess att ett slutligt beslut kan fattas.

Efter verkställande av definitivt beslut har barnet i Sverige fortfarande umgängesrätt till den förälder som inte har vårdnaden, eller inte bor tillsammans med. Denna rätt kan dock vara svår att utöva om boföräldern motsätter sig umgänget. Den andra föräldern har då möjlighet att stämma motparten till tingsrätten och driva en civilrättslig rättegång om umgängesrätt. Den förälder som hindrar umgänge för barnet med den andra föräldern gör sig skyldig till umgängessabotage vilket lagen ser högst allvarligt på och kan på så vis riskera straffåtgärder samt förlora vårdnaden.

Läs mer här om alla möjligheter att köpa adresser till vårdnadshavare. Folkbokföringsregistret