Fastighetsförteckning beställning

Beställ en aktuell fastighetsförteckning

Fastighetsförteckningen innehåller berörda fastigheter, lagfarna eller taxerade ägare inom ett begränsat geografiskt område. Vi levererar information om lagfarna och taxerade ägare i Excel format med dels adresserna till de lagfarna och taxerade ägarna som samt vilken fastighetsbeteckning de berör. Leveranstiden för en fastighetsförteckning med lagfarna och taxerade ägare är mellan 1-3 dagar.

Kontakta oss angående beställning av fastighetsförteckning

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående Fastighetsförteckning beställning. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Fastighetsförteckning beställning

Mer om fastighetsregistret:

Fastighetsregistret (äldre benämning stadsregistret och jordregistret) är svenska statens förteckning av fastigheterna med uppgifter om lagfarter och annan fastighetsinformation grundad på författningsbestämmelser. Av bestämmelserna framgår bland annat hur fastighetsregistret ska föras, för vilka ändamål personuppgifter får användas och vilka uppgifter registret ska innehålla. 

Registret förvaltas och utvecklas av Lantmäteriet medan uppdatering av informationen i registret sker från lantmäterimyndigheter, inskrivningsmyndigheten, skatteverket och kommuner.

Fastighetsregistret är uppbyggt av fem delar, en allmän del, en inskrivningsdel, en adressdel, en byggnadsdel och en taxeringsuppgiftsdel.

 

Den allmänna delen

Allmänna delen utgör en översikt över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter. Den allmänna delen innehåller uppgifter om fastigheter och samfälligheter, koordinater, planer och bestämmelser, kvarter, gemensamhetsanläggningar samt registerkartan. Det är viktigt att notera att fastighetsregistrets allmänna del inte har rättskraft och att innehållet inte är garanterat av staten. Vill man ha säker visshet om en fastighets omfång, rättigheter med mera, måste de myndighetsbeslut dokumenterade i förrättningsakter som lagras i Lantmäteriets digitala arkiv Arken studeras. Uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del ändras bland annat genom lantmäteriförrättning.

Inskrivningsdelen

Inskrivningsdelen innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum och ägare. Delen innehåller också inteckningar, rättighetsinskrivningar, anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden. Inskrivningsdelens uppgifter om lagfarter garanteras av staten och har rättskraft, dvs det är själva registerinnehållet som är det rättsligt gällande.

Adressdelen

Adressdelen innehåller uppgifter om belägenhetsadresser samt viss tilläggsinformation till adress, till exempel populärnamn, postnummer och postort.

Byggnadsdelen

Byggnadsdelen innehåller uppgifter om byggnader som inrymmer bostäder, lokaler, industrier m.m. Uppgifterna anger bl.a. byggnadens läge samt uppgifter från adressdelen och taxeringsuppgiftsdelen. Byggnadsdelen innehåller också viss tilläggsinformation, till exempel alternativnamn och tätortstillhörighet.

Taxeringsuppgiftsdelen

Taxeringsuppgiftsdelen innehåller taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Uppgifterna hämtas från Skatteverket en gång per år.