Register över fritidshusägare

Beställ register över fritidshusägare

Register över fritidshusägare – När ni väljer att beställa ut register över fritidshusägare så levererar vi namn och adress till fritidshusägarens folkbokföringsadress som oftast ligger på en helt annan ort än själva fritidshuset. Det finns även möjlighet att beställa till adressen till fritidshuset och fastighetsrelaterad information så som till exempel taxeringsvärden och arealer.

För att läsa mer om register över fritidshusägare och göra beställningar så använd denna sida: Fastighetsregistret Fritidshus

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående register över fritidshusägare

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående register över fritidshusägare. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Register över fritidshusägare

Register över fritidshusägare

Hur definieras ett fritidshus i bygglagstiftningen?

Det saknas en definition av begreppet fritidshus i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och BBR. I plan- och bygglagstiftningen finns inte kriterier för hur mycket och ofta byggnaden får användas för att den ska betraktas som fritidshus. I avsaknad av närmare definition av en term i huvudförfattningarna eller i BBR hänvisar Boverket i avsnitt 1:6 BBR till den betydelse som anges i Tekniska nomenklaturcentralens publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

Begreppet fritidshus definieras inte i PBL, i PBF eller i BBR. I plan- och bygglagstiftningen finns således inga kriterier för hur mycket eller hur ofta byggnaden får användas för att den ska betraktas som ett fritidshus.

Ett fritidshus är enligt TNC ett småhus som inte är inrättat för helårsboende. Ett småhus är enligt TNC ett bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter. Enligt TNC är ett fritidshus alltså ett bostadshus med en eller två bostäder som är avsett för eller används som fritidsboende istället för permanentboende. (TNC. Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig på Rikstermbanken. Hämtad 2020-10-16)

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är ett fritidshus ett hus som man bor i under semestern och annan fritid. (Nationalencyklopedin, ordbok, fritidshus. Hämtad 2020-10-16) Det är värt att notera att flertalet av undantagen från krav på fritidshus i PBL, PBF och BBR enbart gäller för fritidshus med högst två bostäder. Det tyder på att fritidshus enligt plan- och bygglagstiftningen kan ha fler än två bostäder. När det gäller kraven på energihushållning i BBR finns det undantag för bostadshus som används en begränsad del av året. Det är viktigt att tänka på att kriterierna för det undantaget bara gäller för energikraven och inte gäller för de andra kraven. De kriterierna ska inte heller användas som definition av begreppet fritidshus.